Plan rozwoju zawodowego
Dodane przez annapekalska dnia Stycze 15 2009 21:32:54
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAYSTY

Podstawa prawna:
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z pniejszymi zmianami
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z pniejszymi zmianami

ANNA PKALSKA
Przedszkole Publiczne w Oarowie

data rozpoczcia stau: 01.09.2008 r.
data zakoczenia stau: 31.05.2009 r.

Znajomo organizacji, zada i zasad funkcjonowania przedszkola,
w ktrym nauczyciel odbywa sta
Dziaania podjte do realizacji wymaga
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji

1. Poznanie procedury osigania awansu zawodowego, opracowanie planu rozwoju zawodowego

- analiza przepisw prawa owiatowego dotyczca awansu zawodowego:
* Rozporzdzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r. z pniejszymi zmianami
* Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z pniejszymi zmianami

- znajomo aktw prawnych
- opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

Wrzesie 2008

2. Nawizanie wsppracy
z opiekunem stau

- ustalenie form i zakresu wsppracy
-zawarcie kontraktu z opiekunem stau

- kontrakt

Wrzesie 2008

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

-udzia w Radach Pedagogicznych
-zapoznanie si z odpowiednimi rozporzdzeniami regulujcymi funkcjonowanie przedszkola:
* ustawa o systemie owiaty
* Karta Nauczyciela
* Statut przedszkola
* Roczny Plan Pracy Przedszkola
* Program Wychowawczy
* analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego
* programy obowizujce w placwce

-stosowanie si do wymienionych przepisw prawa w praktyce przedszkolnej

-spis rozporzdze, wykaz stron internetowych

-spis programw z krtkim komentarzem

Wrzesie 2008

4. Zapoznanie si
z podstawowymi zasadami bezpieczestwa i higieny pracy w przedszkolu

- udzia w szkoleniu

-potwierdzenie odbycia szkolenia

Wrzesie 2008

5. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowizujcej
w przedszkolu

- zapoznanie si z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik lekcyjny, miesiczne plany pracy, arkusze obserwacji dziecka

- prawidowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Wrzesie 2008

Umiejtno prowadzenia zaj w sposb zapewniajcy waciw realizacj statutowych zada przedszkola, w ktrym nauczyciel odbywa sta
Dziaania podjte do realizacji wymaga
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji

1. Prowadzenie zaj
w obecnoci opiekuna stau, dyrektora przedszkola


- opracowanie scenariuszy
- przeprowadzanie zaj zgodnie z planem i zaoonymi celami

- potwierdzone scenariusze zaj
- harmonogram przeprowadzonych zaj

Raz w miesicu

2. Wspomaganie aktywnoci twrczej dzieci


- zorganizowanie konkursu wewntrzgrupowego

- sprawozdanie z organizacji konkursu
- przykadowe dyplomy

Maj 2009

3. Poszerzenie wiedzy
i umiejtnoci prowadzenia zaj poprzez uczestniczenie w rnych formach doskonalenia zawodowego


- udzia w rnorodnych formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN
-uczestniczenie w warsztatach, kursach, szkoleniach

- zawiadczenia

Okres stau

4. Gromadzenie
i aktualizowanie wasnej biblioteczki przedmiotowej

- poszukiwanie nowoci wydawniczych

- wykaz bibliografii
- zestaw przykadowych zabaw

Systematycznie

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy


- publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie materiaw na zajcia
z wykorzystaniem komputera


- potwierdzenie
- przykadowe pomoce

Okres stau

6. Przygotowanie dzieci do udziau w uroczystociach przedszkolnych i imprezach grupowych

- opracowanie scenariuszy
oraz przygotowanie dekoracji

- potwierdzone scenariusze zaj
- wpis do kroniki przedszkolnej
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz w czasopimie rOarwr1;

Okres stau

7. Wykonywanie dodatkowych prac
w przedszkolu


- projekt i wykonywanie gazetek tematycznych, dekoracji holu,

Okres stau

Znajomo rodowiska uczniw, ich problemw oraz umiejtno wsppracy
ze rodowiskiem uczniw
Dziaania podjte do realizacji wymaga
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji

1. Poznanie sytuacji dydaktyczno r11; wychowawczej wychowankw

- rozmowy z rodzicami
- analiza dokumentacji
- przeprowadzenie ankiety dla rodzicw

- kwestionariusz ankiety dla rodzicw

Okres stau

2. Wsppraca z rodzicami

- poznanie specyfiki, organizacji
oraz prowadzenia spotka z rodzicami
- organizacja spotka z rodzicami r11; spotkania indywidualne i grupowe:
* ustalenie wsplnych zasad oddziaywa wychowawczych
- zaangaowanie rodzicw w przygotowania okolicznociowych imprez grupowych i przedszkolnych
- zaangaowanie rodzicw do czytania literatury dziecicej w ramach akcji rCaa Polska Czyta Dzieciomr1;

- protokoy z zebra,
- adnotacje w dzienniku
- plan wsppracy z rodzicami

Okres stau

3. Wsppraca
z instytucjami wspomagajcymi prac przedszkola

- wsppraca z:
* Poradni Psychologiczno r11; Pedagogiczn
* Stra Poarn
* Bibliotek Publiczn

- adnotacje w dzienniku

Wedug potrzeb

Umiejtno omawiania prowadzonych i obserwowanych zaj
Dziaania podjte do realizacji wymaga
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji


1. Doskonalenie umiejtnoci omawiania obserwowanych zaj


- obserwacja zaj wedug wczeniej opracowanych narzdzi, omwienie
i zapisywanie jej wynikw

- wnioski wasne z obserwacji zaj

Okres stau

2. Doskonalenie umiejtnoci omawiania prowadzonych zaj


- opracowanie scenariuszy zaj
i konsultacje z opiekunem przed rozpoczciem zaj
- omwienie przeprowadzonych zaj
z obserwatorem


- scenariusze
- arkusze obserwacji zaj opiekuna stau

Okres stau