Plan rozwoju zawodowego
Dodane przez annapekalska dnia January 15 2009 21:32:54
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami

ANNA PĘKALSKA
Przedszkole Publiczne w Ożarowie

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
data zakończenia stażu: 31.05.2009 r.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
w którym nauczyciel odbywał staż
Działania podjęte do realizacji wymagań
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego, opracowanie planu rozwoju zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego:
* Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r. z późniejszymi zmianami
* Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami

- znajomość aktów prawnych
- opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

Wrzesień 2008

2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu

- ustalenie form i zakresu współpracy
-zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

- kontrakt

Wrzesień 2008

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

-udział w Radach Pedagogicznych
-zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami regulującymi funkcjonowanie przedszkola:
* ustawa o systemie oświaty
* Karta Nauczyciela
* Statut przedszkola
* Roczny Plan Pracy Przedszkola
* Program Wychowawczy
* analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego
* programy obowiązujące w placówce

-stosowanie się do wymienionych przepisów prawa w praktyce przedszkolnej

-spis rozporządzeń, wykaz stron internetowych

-spis programów z krótkim komentarzem

Wrzesień 2008

4. Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu

- udział w szkoleniu

-potwierdzenie odbycia szkolenia

Wrzesień 2008

5. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu

- zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik lekcyjny, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji dziecka

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Wrzesień 2008

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
Działania podjęte do realizacji wymagań
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji

1. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu, dyrektora przedszkola


- opracowanie scenariuszy
- przeprowadzanie zajęć zgodnie z planem i założonymi celami

- potwierdzone scenariusze zajęć
- harmonogram przeprowadzonych zajęć

Raz w miesiącu

2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci


- zorganizowanie konkursu wewnątrzgrupowego

- sprawozdanie z organizacji konkursu
- przykładowe dyplomy

Maj 2009

3. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności prowadzenia zajęć poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego


- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN
-uczestniczenie w warsztatach, kursach, szkoleniach

- zaświadczenia

Okres stażu

4. Gromadzenie
i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej

- poszukiwanie nowości wydawniczych

- wykaz bibliografii
- zestaw przykładowych zabaw

Systematycznie

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy


- publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie materiałów na zajęcia
z wykorzystaniem komputera


- potwierdzenie
- przykładowe pomoce

Okres stażu

6. Przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach przedszkolnych i imprezach grupowych

- opracowanie scenariuszy
oraz przygotowanie dekoracji

- potwierdzone scenariusze zajęć
- wpis do kroniki przedszkolnej
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz w czasopiśmie rOżarówr1;

Okres stażu

7. Wykonywanie dodatkowych prac
w przedszkolu


- projekt i wykonywanie gazetek tematycznych, dekoracji holu,

Okres stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów
Działania podjęte do realizacji wymagań
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji

1. Poznanie sytuacji dydaktyczno r11; wychowawczej wychowanków

- rozmowy z rodzicami
- analiza dokumentacji
- przeprowadzenie ankiety dla rodziców

- kwestionariusz ankiety dla rodziców

Okres stażu

2. Współpraca z rodzicami

- poznanie specyfiki, organizacji
oraz prowadzenia spotkań z rodzicami
- organizacja spotkań z rodzicami r11; spotkania indywidualne i grupowe:
* ustalenie wspólnych zasad oddziaływań wychowawczych
- zaangażowanie rodziców w przygotowania okolicznościowych imprez grupowych i przedszkolnych
- zaangażowanie rodziców do czytania literatury dziecięcej w ramach akcji rCała Polska Czyta Dzieciomr1;

- protokoły z zebrań,
- adnotacje w dzienniku
- plan współpracy z rodzicami

Okres stażu

3. Współpraca
z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola

- współpraca z:
* Poradnią Psychologiczno r11; Pedagogiczną
* Strażą Pożarną
* Biblioteką Publiczną

- adnotacje w dzienniku

Według potrzeb

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Działania podjęte do realizacji wymagań
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji


1. Doskonalenie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć


- obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie
i zapisywanie jej wyników

- wnioski własne z obserwacji zajęć

Okres stażu

2. Doskonalenie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć


- opracowanie scenariuszy zajęć
i konsultacje z opiekunem przed rozpoczęciem zajęć
- omówienie przeprowadzonych zajęć
z obserwatorem


- scenariusze
- arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu

Okres stażu